CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB

La utilització d'aquesta pàgina web així com les dels subdominis i/o directoris (d'ara endavant conjuntament denominats el "Lloc") queda sotmesa tant a les presents Condicions Generals d'Ús, com a les condicions particulars pròpies (d'ara endavant, les "Condicions Particulars") que, segons els casos, puguin regir la utilització de determinats serveis oferts en la mateixa. Per tant, amb anterioritat a la utilització d'aquests serveis, l'Usuari també haurà de llegir atentament tant aquest Avís Legal com, si escau, les corresponents Condicions Particulars. Així mateix, la utilització del Lloc es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions, que posats en coneixement de l'Usuari per IDPA, S. A. substitueixin, completin i/o modifiqui les presents Condicions Generals d'Ús. Pel mer ús del Lloc o de qualsevol dels llocs inclosos a la pàgina web l'Usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús.

 

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

 

IDPA, S.A se reserva el dret a realitzar canvis en el Lloc sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Lloc o del seu disseny. Els continguts i serveis del Lloc s'actualitzen periòdicament. A causa que l'actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en el Lloc. Així mateix, les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc.

 

L'accés a algunes de les seccions o apartats d'aquesta pàgina web li pot re adreçar a altres pàgines de IDPA, S.A en les quals trobarà així mateix les corresponents Condicions Generals d'Ús i Política de Privadesa, totes elles en línia amb les contingudes a la present pàgina.

 

CONDICIÓ D'USUARI

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del Lloc (d'ara endavant, el "Usuari") i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en el present Avís Legal com en la Política de Privadesa.

 

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar els Serveis del Lloc d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. Sense perjudici del que s'exposa a continuació, l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc per a la prestació de serveis, la realització d'activitats publicitàries o d'explotació comercial.

 

ÚS DELS CONTINGUTS DEL LLOC

L'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc ni els serveis oferts en o a través del mateix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic, lesives dels drets i interessos de tercers o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del Lloc.

L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de IDPA, S.A, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Lloc i/o violi en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de IDPA, S.A de la seva actuació. Als efectes aquí previstos s'entendrà per continguts, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font En particular, l'Usuari es compromet a abstenir-se de:

 

(a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, tret que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès; (b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el ¨copyright¨ i altres dades identificatives de la reserva de drets de IDPA, S.A o dels seus titulars.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Lloc i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a IDPA, S.A o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc. continguts en el servidor de IDPA, S. a. En cap moment podrà entendre's que l'ús o accés al Lloc i/o als serveis oferts en el mateix atribueixen a l'Usuari dret algun sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

 

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de IDPA, S.A . La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Lloc atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut i l'ús professional del mateix, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

 

IDPA, S. a. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb IDPA, S.A en la següent adreça d'e-mail idpa@idpa.ad.

 

FRAMES

IDPA, S. a. prohibeix expressament la realització de ¨framings¨ o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Lloc.

 

PRIVADESA

IDPA, S. a. compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privadesa sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que IDPA, S. a. fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

 

IDPA, S. a. podrà utilitzar ¨cookies¨. Les ¨cookies¨ són fitxers de text que els ordinadors manen al seu disc dur per facilitar al seu ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les ¨cookies¨ de IDPA, S.A . és personalitzar els serveis que li oferim, facilitant-li informació que pugui ser del seu interès. Les ¨cookies¨ no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on es troba Un. Si malgrat això, Un no desitja que s'instal·li en el seu disc dur una ¨cookie¨, sol·licitem configuri el navegador del seu ordinador per no rebre-les. No obstant això, li fem notar que, en tot cas, la qualitat de funcionament de la pàgina web pot disminuir.

 

RESPONSABILITATS DE IDPA, S.A

Ús incorrecte del Lloc: IDPA, S. a. ha creat el Lloc "matronababy.com" per a la difusió de la seva activitat i per facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant l'accés al Lloc i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable IDPA, S. a. per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'Usuari, ni del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l'ús que els Usuaris fan del Lloc i dels serveis. Així mateix, IDPA, S. a. tampoc serà responsable dels perjudicis de tota naturalesa que puguin deure's a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un Usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del Lloc.

 

Utilització dels continguts: IDPA, S. a. facilita tots els continguts del seu Lloc de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, IDPA, S. a. no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fos de l'àmbit al que es dirigeix el Lloc, la responsabilitat final del qual recaurà sobre l'Usuari.

 

Virus: IDPA, S. A. es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Lloc. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, IDPA, S. a. no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'Usuari.

 

Fallades tecnològiques: IDPA, S. A. ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Lloc i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Lloc i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a IDPA, S.A.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc o de l'ús dels serveis que en ell es puguin oferir, IDPA, S.A. i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol.

 

LINKS O HIPERENLLAÇOS

IDPA, S. a. li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, algunes d'aquestes pàgines no pertanyen a IDPA, S.A. ni es fa una revisió dels seus continguts, per la qual cosa en cap moment es podrà considerar a IDPA, S. A. com a responsable de les mateixes, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o ús de la mateixa.

 

No es permetrà l'enllaç de cap pàgina web o d'una adreça de correu electrònic al Lloc, salvo amb l'autorització expressa per escrit de IDPA, S.A.. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament podran realitzar-se enllaços amb la Home Page o pàgina principal d'aquesta web; (b) l'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de IDPA, S. A. de la pàgina que realitza l'enllaç tret que així es derivi de la corresponent relació contractual entre les parts.

 

En qualsevol moment, IDPA, S. A. podrà retirar l'autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d'al·legar causa alguna. En tal cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l'autorització per part de IDPA, S. A.

 

 

DURADA I TERMINACIÓ

La prestació del servei del Lloc i els altres serveis oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. IDPA, S. A. podrà, no obstant això, donar per acabada o suspendre la prestació del servei del Lloc i/o de qualsevol dels serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat sobre aquest tema en les corresponents Condicions Particulars. A aquest efecte, IDPA, S. A. comunicarà aquesta circumstància en la pantalla d'accés al servei amb un preavís de QUINZE (15) dies.

 

IDPA, S. a. es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i condicions del Lloc, així com els serveis del mateix i les condicions requerides per a la seva utilització.

 

Idpa copyright 2014 © // Ctra. dels Cortals, 5-7 – Prat de la Solana, Naus 1 i 2 // AD200 Encamp // Principat d’Andorra // Tel: +376 802 400 // Fax +376 823 438 // idpa@idpa.ad